Seyyid Ahmed el-Bedevi  634 senesinde, Mısır- Tanta’ya gitmesi yönünde manevi bir emir aldı. Mısır’da tasavvufi hareketin başlangıcında üç etkili kişiden bahsedilir. Ebu Medyen et- Tilimsani, Abdusselam B. Meşiş, Ebul Feth el-Vasıti. Seyyid Ahmet el-Bedevi bu şahıslarla irtibatlı idi.

Seyyid Ahmed el-Bedevi, tek başına 1236 ( h. 634) yılı civarında Tanta’ya gelip velayetini kabul eden muhiplerinden birinin evinin damına yerleştiğinde, damda sürdüğü sıra dışı hayatı ve kendine has ibadet tarzı sebebiyle kimileri nazarında dinini, mezhebini bilmeyen meczup, mecnun biri olarak görüldü. Kerametleri ve şöhreti yayıldıkça zahir ulemasının ilgisi ve tepkisini çekti .Kahire medreselerinde müderrislik yapan İbn Dakikülid ile fakih mutasavvıf Abdulaziz ed-Dirini’nin soruşturmalarına maruz kaldı. Dirini bu münasebetten “O ucu bucağı olmayan bir denizdir” hükmüyle ayrılırken İbn Dakikul’id yaşadığı sıra dışı tecrübe karşısında dili tutuldu, üç gün konuşmadı.

Dolapdere’deki Eburrıza Tekkesinin İsim Levhası

Seyahat ettiği bölgelerde tanıştığı insanlardan ziyaretine gelerek Seyyid Ahmed el-Bedevi’ye biat edenler olduğu gibi Tanta ve diğer Mısır beldelerinden müridleri de oldu. Ahit almak isteyeni tek bir nazarla irşad ediyor, riyazet ve mücahadeye gerek kalmadan “Onu filan beldeye gönder” gibi bir cümleyle hilafetle vazifelendiriyordu. Bu açında Bedeviyye yolunu anlatım ve sohbeti değil, nazar ve telkihi esas alan bir tarikat olarak tanımlamak doğrudur.

Halkın muhayyilesinde bıraktığı güçlü tesirle Seyyid Ahmed el-Bedevi Mısır’da günümüzde yaşayan en canlı hamilerden biridir.

Seyyid Ahmed el-Bedevi’nin vefatından kısa bir müddet sonra Bedeviyye tarikatı şekillenmeye başlamıştır. Tarikat ilk başlarda Sutuhiyye, sonra Ahmediyye ve geç dönemde de Bedevviyye ismiyle anılmıştır. Genel kanaate göre tarikatin teşekkülünün tamamlanması “Beyt-i Kebir” olarak bilinen ilk dört şubeye (Kennafiyye, Menayife, Selamiyye ve Merazıka, İnbabiyye) ayrılmasından mevlüt merasimlerine kadar Seyyid Abdülal eliyledir.

Bedeviyye tarikatı Rifaiyyenin şubesi sayılmamakla birlikte iki tarikat arasındaki yakınlık Bedevi büyükleri tarafından ifade edilmiştir. Her iki tarikat piri yol ve soy açısından Hz. Hüseyin’e nispet edilmekle birlikte; süluk, hal, usul, erkan, edep, akide, fikir, içtihat, zahir ve batın açısından birbirlerinin aynı düşünülmüşler, bu sebeple “ Ahmedeyn” (Seyyid Ahmed el-Bedevi, Ahmed er-Rifai) olarak isimlendirilmişlerdir.

Bedeviye tarikatı Mısır’dan doğmuş ve Mısır ve Anadolu bölgesinde yaygınlaşmıştır. Özellikle Mısır’da Nil vadisindeki köylüler arasında yaygındır. Osmanlı’da 17.yy’da Bursa’da bir tekke bulunduğu belirtilmiş fakat faaliyeti hakkında bilgi bulunamamıştır. İstanbul’da kurulan Ebürrıza Tekkesi ile başlayarak Bedevviyye en az yedi tekke ile Osmanlı’nın son dönemine gelmiştir. Bedevviyye tarikatının İstanbul dışında faaliyetine rastlanmamıştır.

İstanbul’daki Bedeviyye Tarikatına ait tekkeler aşağıdaki gibidir.


*Ebürrıza Tekkesi: Şeyh Seyyid Mehmed Şemseddin Efendi- Kasımpaşa/Beyoğlu

*İslambey Tekkesi: Hasaneyn El-Ahmedi- Eyüp

*Ağaçkakan Tekkesi (Ahmet Niyazi Baba Dergahı/Şeyh Naili Tekkesi):Ahmed Niyazi Efendi

Kocamustafapaşa/Fatih

*İstavroz Bedevi Tekkesi ( Hüseyin Hıfzı Efendi Tekkesi/ Şeyh Seyyid Efendi Tekkesi): Hüseyin Hıfzı Efendi -Beylerbeyi/Üsküdar

*Çengelköy Bedevi Tekkesi (Şeyh Ahmed Efendi/Rabia Adviye Hanım Tekkesi): Şeyh Ahmed Rasih Efendi Çengelköy/Üsküdar
*Şeyh Hasip Efendi Tekkesi (Şeyh Sadık Efendi Tekkesi): Kalpakçı Şeyh Mustafa Rızaeddin Efendi Üsküdar
*Şeyh Hamil Efendi Tekkesi ( Beylerbeyi Bedevi Dergahı/Tımariye Dergahı/Settariye Dergahı): Mustafa İzzet Efendi- Beylerbeyi/Üsküdar
*Arapzade Tekkesi(Şeyh  Mustafa Efendi Tekkesi): Âmâ Şeyh İbrahim Efendi  Kasımpaşa/BeyoğluCumhuriyet sonrası Bedeviyye yolu Manisa, Turgutlu ve Kırkağaç başta olmak üzere Uşak ve Kütahya’da varlığını sürdürmektedir.

SİLSİLE:
*Hz. Ali
*Ebu Said El-Hasan el-Basri
*Habib El-Acemi
*Davud Et-Tai
*Seri Es-Sakati
*Ebul-Kasım Cüneyd-i Bağdadi
*Ebu Bekir Eş-Şibli
*Ali El-Vasıti El-Kari,
*Ebu Naim El-Iraki
*Şeyh İbn Berri
*Seyyid Ahmed El-Bedevi